A40-3 出 塞(王之渙)

	[漢文(発音)]

	黄河遠上白云間
huang2 he2 yuan3 shang4 bai2 yun2 jian1
一片孤城万仞山
yi1 pian4 gu1 cheng2 wan4 ren4 shan1
羌笛何須怨楊柳
qiang1 di2 he2 xu1 yuan4 yang2 liu3
春光不度玉門関
chun1 bu2 du4 yv4 men2 guan1
	[吟符及び音階]

	こうが とおくのぼる はくうんの あいだ
	53'二番 3'52'3'五番 36二十五番 3'3十番

	いっぺんの こじょう ばんじんの やま
	乙1五の二番  3'3六番  3'5十九番  23一番

	きょうてき なんぞ もちいん ようりゅうを うらむを
	3'5二十番 65   2'3'五番 36二十五番  23'3十番

	しゅんこう わたらず  ぎょくもん  かん
	乙1五の二番 23四十八番  3776二十五番 3'3一番


	上記吟法は、関西吟詩文化協会指定の音階及び譜名にもとづき、
	池田先生が菖黎風工夫を加えたものです。
	しかし、転載や誤字・誤植はすべて私の責に帰します。